KNJIGA "PC INTERFEJSI"- treće dopunjeno izdanje

 

Knjiga PC intefejsi obrađuje najvažnije portove PC računara a to su : paralelni port, serijski port, USB port kao i I2C magistralu. Detaljno su objašnjeni svi navedeni portovi sa načinima njihovog programiranja u Visual Basic-u, VB.NET-u, VC-u, Delphi-u i FreeBasic-u. Uz svaki od portova dati su primeri PC intefejsa koji se na njega priključuju kao i njihova programska podrška. Primeri su detaljno obrađeni od električne šeme, PCB pločice, načina montaže elemenata kao i načina programiranje. Uz knjigu se isporučuje CD-e sa kompletnim izvornim kodom programa kao i PCB pločica datih interfejsa u razmeri 1:1. Knjiga je formata 168 x 235 i ima 390 stranica. Knjiga može poslužiti kao dobar polazni materijal za diplomske radove studenata Elektrotehničkih fakulteta, Visokih elektro škola kao i za maturske radove učenika Elektrotehničkih škola i svima drugima koje žele saznati više o interfejsima na portovima PC računara, njihovoj izradi i načinu programiranja. Knjiga je značajno proširene u odnosu na prethodno izdanje programima u VB.NET-u i VC-u kao i novim primerima interfejsa. USB port PC računara je detaljno obrađen a opisani su i interfejsi na USB portu sa primerima upotrebe popularnih FT232 kola. Naručite na vreme knjigu zbog ograničenog tiraža. U cenu knjige nisu uračunati PTT troškovi slanja.

Treće izdanje ove knjige prati LPT pojava razvojnog sistema ABELL SYS200 na kome ćete sve primere iz ove knjige urađene na paralelnom portu moći da proverite, a takođe da razvijete i svoje. Opis ovog sistema dat je u prilogu B ove knjige. Razvojni sistem se posebno naručuje.

Knjiga je u prodaji.

NAUČITE DA NAPRAVITE I PROGRAMIRATE INTERFEJSE !!!

Šifra : 23   Cena: €15 . 00

 

 

SADRŽAJ

1. Osnove paralelnog porta
   1.1 Paralelni port
   1.2 Načini rada paralelnog porta
      1.2.1 SPP način rada
      1.2.2 ECP način rada
      1.2.3 EPP način rada
  1.3 Konektori

2. Programiranje paralelnog porta
   2.1 Kolo za testiranje paralelnog porta
   2.2 Opis biblioteke IO.DLL
   2.3 Programska kontrola paralelnog porta
      2.3.1 Programska kontrola u Visual Basic-u
      2.3.2 Programska kontrola u Delphi-u
      2.3.3 Programska kontrola u VB.NET-u
      2.3.4 Programska kontrola u VC-u
      2.3.3 Programska kontrola u FreeBASIC-u

3. Interfejsi na paralelnom portu
   3.1 Načini priključivanja interfejsa
   3.2 Trokanalni interfejs
   3.3 16-kanalni interfejs
   3.4 PWM upravljanje jednosmernim motorom sa kolom L293
   3.5 Upravljanje step motorom
   3.6 12-bitni D/A konvertor
   3.7 12-bitni A/D konvertor
   3.8 Matrični led displej 7x5

   3.9 Primer jednostavnog robota

4. Osnove serijskog porta
   4.1 Serijski port osnove
   4.2 Registri serijskog porta

5. Programiranje serijskog porta
   5.1 Kolo za testiranje serijskog porta
   5.2 Opis biblioteke PORT.DLL
   5.3 Programska kontrola serijskog porta
      5.3.1 Programska kontrola u Visual Basic-u
      5.3.2 Programska kontrola u VB.NET-u
      5.3.3 Programska kontrola u Delphi-u
      5.3.4 Programska kontrola u VC-u
      5.3.5 Pimena MsComm kontrole

6. Interfejsi na serijskom portu
   6.1 Načini priključenja interfejsa na serijskom portu
   6.2 Jednokanalni interfejs bez spoljneg napajanja
   6.3 Trokanalni interfejs
   6.4 Osmokanalni interfejs
   6.5 Digitalni termometar sa kolom DS1820
   6.6 DCF77 prijemnik
   6.7 Eksperimentalno kolo za merenje kapaciteta i otpora
   6.8 Četvero kanalni interfejs sa mikrokontrolerom kontrolisan
         preko serijskog porta PC računara(PIC16F84A)

   6.9 Primena serijskog porta u auto dijagnostic - ELM327 kolo

7. I2C komunikacija
   7.1 I2C prenos podataka
   7.2 Interfejsi na I2C magistrali
     7.2.1 8-kanalni interfejs sa PCF8574 kolom
     7.2.2 4-kanalni A/D konvertor
     7.2.3 Termometar sa LM75 kolom
     7.2.4 Programator serijskog EEPROM-a
   7.3 Pregled I2C kola po funkcijama

8. USB port
 8.1 USB komunikacija
       8.1.1 Osnove USB komunikacije
     
  8.1.2 USB protokoli
       8.1.3 USB tipovi paketa
       8.1.4 USB funkcije
       8.1.5 Endpoints
       8.1.6 Pipes
       8.1.7 HID protokol
             8.1.7.1 HID komunikacioni protokol
             8.1.7.2 Deskriptori
             8.1.7.3 Report deskriptori
   8.2 Primeri USB komunikacije sa mikrokontrolerima
      8.2.1 Mikročipovi mikrokontroleri sa USB podrškom
      8.2.2 USB eksperimentalno kolo sa PIC18F4550
      8.2.3 Primena EasyHID wizarda za programe sa USB komunikacijom
      8.2.4 Podrška u PicBasic-u
      8.2.5 Podrška u Visual Basic-u
      8.2.6 Podrška u Delphi-u
      8.2.7 Podrška u VC-u
      8.2.8 Digitalni termometar na USB portu
      8.2.9 LCD displej na USB portu
      8.2.10 Migracija na PIC18F2550
  8.3 FTDI USB kola
      8.3.1 Programska podrška FTDI USB kolima
           8.3.1.1 Virtual port drajver (VCP)
           8.3.1.2 D2XX direkt drajver (D2XX)
      8.3.2 Dvokanalni relejni interfejs
      8.3.3 KL autodijagnostički interfejs sa FT232BL kolom

PRILOG A: OSNOVNI PRINCIPI DIGITALNE ELEKTRONIKE

   A.1 Binarni brojni sistem
     A.1.1 Bajt
     A.1.2 Reč
     A.1.3 Dvostruka reč
     A.1.4 Operacije nad bajtovima
     A.1.4.1 Pomeranje(Shift)
     A.1.4.2 Rotacija(Rotate)
  A.2 Heksadecimalni brojni sistem
  A.3 Logička kola
  A.4 Flip flopovi
  A.5 Registri
  A.6 Koderi i dekoderi
  A.7 Multiplekseri i demultiplekseri

PRILOG B : RAZVOJNO OKRUŽENJE

  B.1 ABELL SYS200 razvojni sistem
  B.2 Programsko okruženje za rad sa portovima