"PROGRAMIRANJE INTERFEJSA U C#-u"
 

Knjiga "Programiranje interfejsa u C#-u" obrađuje najvažnije vrste komunikacija PC računara sa spoljnim svetom. U prvom poglavlju detaljno je obrađena USB komunikacija. Dat je i kratak opis USB3.0 standarda, koji postaje sve više prisutan. U drugom poglavlju obrađena je serijska komunikacija sa podrškom serialPort kontrole u C#-u. U trećem poglavlju obrađuje se One wire komunikacija i programiranje ovih kola primenom proizvođačkog SDK. Četvrto poglavlje bavi se radio komunikacijom sa detaljnim objašnjenjima Xbee i Xbee pro popularnih wireless modula. Poglavlje pet SPI komunikaciju, a šesto obrađuje I2C komunikaciju. U zadnjem sedmom poglavlju, obrađuje se nekada vrlo popularan paralelni port PC računara. Knjiga predstavlja nastavak prethodne moje knjige "PC Interfejsi". Svi primeri u knjizi urađeni su u C#-u uz podršku MS Visual Studia 2008. Da bi programi koje dobijete na CD-u mogli biti izvršeni neophodno je da na vašem račuaru imate instalisan Microsoft . NET Framework 3.5. Skoro svi dati primeri su programski podržani i provereni od strane autora. Data su detaljna objašnjena kola kao i programa kojih ih prate. Knjiga je formata 168 x 235 i ima 350 stranica. Knjiga može poslužiti kao dobar polazni materijal za diplomske radove studenata Elektrotehničkih fakulteta, Visokih elektro škola kao i za maturske radove učenika Elektrotehničkih škola i svima drugima koje žele saznati više o programski kontrolisanim uređajima pomoću PC računara. Naručite na vreme knjigu zbog ograničenog tiraža. U cenu knjige nisu uračunati PTT troškovi slanja.

Za naručivanje knjige kliknite na taster "Naručivanje".

Knjigu je moguce nabaviti i u BiH na telefon 057 318 811 u Sarajevu.

NAUČITE DA PROGRAMIRATE UREĐAJE U C#-u!!!

Šifra : 22   Cena: €12 . 00
 

SADRŽAJ

1      USB KOMUNIKACIJA
1.1         Osnove USB komunikacije
1.1.1      USB protokoli
1.1.2      USB tipovi paketa
1.1.3      USB funkcije
1.1.4      Endpoints
1.1.5      Pipes
1.2         Primeri USB komunikacije sa mikrokontrolerima
1.2.1      Mikročipovi mikrokontroleri sa  USB podrškom
1.2.2      USB eksperimentalno kolo sa PIC18F2550
1.3         Programska podrška USB komunikaciji
1.4         Primena EasyHid za pisanje programe  sa USB komunikacijom 1.4.1      Podrška u PicBasic-u
1.4.2      Podrška u  C#-u
1.4.3      Digitalni termometar na USB portu
1.4.4      10-bitni A/D konvertor na USB portu
1.5         Mikročipova programska podrška USB komunikaciji
1.5.1      MPLAB IDE razvojno okruženje
1.5.2      USB eksperimentalno kolo sa PIC18F4550
1.5.3      Programska podrška u Mikročipovom C-u na mikrokontroleru
1.5.4      Mikročipova podrška sa strane PC računara
1.6         Migracija na druge tipove mikrokontrolera
1.7         FTDI  USB kola
1.7.1      FTDI  razvojni moduli
1.7.2      Programska podrška FTDI kolima
1.7.2.1        Virtual port drajver (VCP)
1.7.2.2        D2XX direkt drajver (D2XX)
1.7.2.3        Dvokanalni relejni interfejs
1.7.2.4        Čitanje i upis podataka u EEPROM FTDI kola
1.7.3      Bing bang mod
1.7.3.1        Osmokanalni interfejs sa FT232RL kolom
1.7.4      KL autodijagnostički interfejs sa FT232BL kolom

2      SERIJSKA KOMUNIKACIJA
2.1         Serijski prenos podataka
2.2         Programiranje serijskog porta
2.2.1      Kolo za testiranje serijskog porta
2.2.2      Programska kontrola serijskog porta
2.3         Interfejsi na serijskom portu
2.3.1      Način priključenja interfejsa na serijskom  portu
2.3.2      Trokanalni interfejs
2.3.3      Osmokanalni interfejs
2.3.4      Osmokanalni U/I mikrokontrolerski interfejs
2.4         RS485 komunikacija

3      ONE WIRE KOMUNIKACIJA
3.1         Osnove One wire komunikacije
3.2         Adapteri za One Wire kola
3.3         Programiranje One wire kola primenom proizvođačkog SDK
3.3.1      Programiranje DS1820 kola

4      BEŽIČNA KOMUNIKACIJA
4.1         UVOD
4.2         XBEE moduli za bežičnu komunikaciju
4.2.1      Adapteri za XBEE module
4.2.1.1        Adapter za serijski port
4.2.1.2        Adapter za USB port
4.2.2      Vrste komunikacije
4.2.3      Hardverska i softverska konfiguracija Xbee/Xbee-Pro modula
4.3         Radio eksperimentalno kolo
4.4         Programska podrška Xbee pro modulima

5      SPI KOMUNIKACIJA
5.1         Osnove SPI komunikacije
5.2         Interfejsi sa SPI komunikacijom
5.2.1      Osmokanalni U/I SPI interefejs
5.2.2      12-bitni D/A konvertor
5.2.3      12-bitni A/D konvertor

6      I2C KOMUNIKACIJA
6.1         Osnove I2C komunikacije
6.2         Interfejsi na I2C magistrali
6.2.1      8-kanalni interfejs na I2C magistrali
6.2.2      4-kanalni A/D konvertor
6.2.3      Digitalni termometar sa LM75 kolom
6.3         Pregled I2C integrisanih kola

7      KOMUNIKACIJA NA PARALELNOM PORTU
7.1         Paralelni port
7.1.1      Konektori
7.2         Programiranje paralelnog porta
7.2.1      Kolo za testiranje paralelnog porta
7.2.2      Programska  kontrola paralelnog porta
7.3         Interfejsi na paralelnom portu
7.3.1      Načini priključivanja interfejsa
7.3.2      Trokanalni interfejs
7.3.3      16-kanalni interfejs
7.3.4      PWM upravljanje jednosmernim motorom
7.3.5      Upravljanje step motorom
7.3.6      Primer jednostavnog robota
7.3.7      Objektni pristup – dvostruki semafor